Документа која су потребна за пријаву на пријемни испит:

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист предају фотокопије које не треба оверавати:

 • сведочанства сва четири разреда завршене школе и диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
 • копију личне карте уз достављања оригинала на увид. У случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту.
 • пријавни лист из Информатора који се купује у трафици у холу Факултета,
 • потврда о пријави на конкурс из Информатора који се купује у трафици у холу Факултета,
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 6.600,00 динара, на жиро рачун Факултета са назнаком “за полагање пријемног испита” (Број рачуна 840-1736666-97, Број модела 97, Позив на број 6618102400100)


Кандидати који стекну право на упис подносе:

 • оригинална документа: сведочанства сва четири разреда завршене школе и диплому о положеном завршном, односно матурском испиту
 • комплет за упис који се купује на портирници Факултета, у оквиру којег су два ШВ 20 обрасца
 • две фотографије, формата 4,5 x 3,5 cm
 • доказ о уплати трошкова уписа и премије за колективно осигурање студента у износу од 5.750,00 динара на жиро-рачун Факултета, (Број рачуна 840-1736666-97, Број модела 97, Позив на број 6318102400101)

Напомене

 • Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.
 • Студенти који су у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената, немају право поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу.
 • Припадници националне мањине чији је језик у службеној употреби на територији АП Војводине могу полагати пријемни испит на матерњем језику на основу личног захтева поднетог приликом пријаве на конкурс у писаном облику.
 • Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим потребама који предложе у писменом облику приликом пријаве на конкурс у складу са објективним могућностима Факултета.
 • Припадници српске националне мањине из суседних земаља могу се уписати на Факултет под истим условима као и држављани Републике Србије. Поред прописане документације приликом пријављивања морају предати још и Изјаву да су припадници српске националне мањине из суседних земаља (модел изјаве објављен на сајту Факултета) и изјава мора бити оверена у општини/месној заједници становања.
 • Пријемни испит не полажу кандидати који су у четвртом разреду средње школе освојили једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете и науке, или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту (на лични захтев подноси приликом пријаве на Конкурс)

Афирмативне мере и особе са инвалидитетом

У укупном броју буџетски финансираних студената урачунат је 1% за припаднике ромске националне мањине, у оквиру Програма афирмативне мере. Припадници ромске националне мањине, поред прописане документације приликом пријављивања, у обавези су да приложе и следећа документа:

 • Изјаву у писаној форми да је припадник ромске националне мањине (модел изјаве објављен на сајту Факултета).
 • Препоруку Националног савета ромске националне мањине (модел препоруке објављен на сајту Факултета).

У укупном броју буџетски финансираних студената урачунат је и 1% за кандидате са инвалидитетом, у оквиру Програма афирмативне мере. Особе са инвалидитетом поред прописане документације, приликом пријављивања, у обавези су да приложе и један од следећих докумената:

 • Решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и/или
 • Решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ
 • Мишљење Интерресорне комисије
 • Препоруку Удружења студената са хендикепом

Кандидати којима није рађена процена телесног оштећења и који нису корисници права на додатак за туђу негу и помоћ, достављају медицинску документацију која мора бити издата од надлежне здравствене институције и не сме бити старија од 6 месеци. Неопходно је да се из лекарског извештаја може закључити на који начин инвалидитет/здравствено стање утиче на исходе учења и свакодневно функционисање.

 • Упис на Факултет у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената ромске националне мањине и студената са инвалидитетом, у оквиру квота до 1%, може да оствари само студент који је положио пријемни испит.

У укупном броју буџетски финансираних студената урачунат је и 1% за држављане Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству, под условом да им се призна стечена страна школска исправа, а уколико поступак признавања није окончан, ова лица уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак признавања у току.