СТУДИРАЈ СТОЧАРСТВО

(АНИМАЛНА ПРОИЗВОДЊА)

1. Ко може да упише факултет?

У прву годину основних академских студија које се организују по студијским програмима, може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању свих профила образовања.

Пријемни испит се полаже на српском језику. Кандидат се приликом пријаве може изјаснити за језик народноси на ком ће полагати пријемни испит.

Кандидат са хендикепом има право да полаже испит на начин прилагођен његовим могућностима, у складу са општим актом Факултета.

2. Шта се полаже на пријемном испиту?

пријемни испит се полаже из једног предмета по избору за који се кандидат одлучи приликом пријаве на конкурс.

Понуђени предмети су: биологија, хемија, математика или економика предузећа.

Питања за припрему полагања пријемног испита посебно за сваки предмет се налазе у брошури која се може купити код портирнице на Пољопривредном факултету.

3. Колико питања садржи пријемни испит?

На полагању пријемног испита се даје 20 питања, једно питање се вреднује са по 3 бода.

Сматра се да је кандидат положио пријемни испит и стекао право на рангирање ради уписа, уколико је на пријемном испиту остварио најмање 14 бодова.

4. Шта се све бодује на пријемном испиту?

Општи успех из средње школе и резултат са пријемног испита.

Општи успех - је збир просечних оцена из свих предмета од 1. до 4. разреда помножен са два, на овај начин кандидат може имати најмање 16, а највише 40 бодова.

Резултат на пријемном испиту - оцењује се од 0 до 60 бодова.

Кандидата по оба основа може остварити највише 100 бодова.


5. Како се формира ранг листа?

Формира се према висини бодова које кандидати добију сабирањем свих освојених бодова.


6. На колико студијских програма могу да конкуришем?

Кандидат који конкурише на упис у прву годину основних академских студија може да се приликом пријаве на конкурс изјасни за два студијска програма (под А и под Б). Редослед жеља кандидата под А и под Б значи приоритет при сачињавању ранг листе.

Након бодовања, уколико кандидат у жељи под А стекне право на упис из буџета, не рангира се на листи у жељи под Б.

Уколико је кандидат по жељи под А стекао право на уписсамофинансирањем, рангира се и на листи у жељи под Б где може стећи право на упис на терет буџета, односно самофинансирањем.


7. Где се објављују резултати?

Факултет утврђује ранг листу коју објављује на огласној табли и интернет страници. Универзитет објављује коначну ранг листу на својој интернет страници.

8. Ко нема право уписа на факултет?

Лице које нема завршено четворогодишње средњошколско образовање; Кандидат који се пријавио за упис а није приступио пријемном испиту или је удаљен са полагања пријемног испита због недисциплине или коришћења недозвољених начина полагања (преписивање, употреба мобилног телефона, електронских помагала, унапред припремљених материјала и сл.)

9. Која су правила студија?

При упису сваке школске године студент се опредељује за предмете из Студијског програма сточарства.

За сваку одређену годину студирања су прописани обавезни и изборни предмети. Студент се опредељује за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 60 а највише 90 ЕСПБ бодова (Европски Систем Преноса Бодова)

Полагањем испита се стиче одређен број ЕСПБ бодова.

10. Шта ако се не положе испити?

Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне школске године, уписује поново исти предмет.

Студент који не положи испит из изборног предмета може поново уписати исти или се определити за други изборни предмет.

Студент који се финансира из буџета и који у току школске године оствари мање од 60 ЕСПБ бодова, може наставити студије у статусу који сам финансира студије.

Студент који се сам финансира и који у току школске године оствари 60 ЕСПБ бодова из текуће школске године, може да се у наредној години финансира из буџета.

11. Како се оцењују испити?

Успешност студента у савлађивању појединог предмета континуирано се прати током наставе и изражава се поенима.

Испуњавањем предиспитних обавеза (тестови, колоквијуми...) и полагањем испита, студент може остварити највише 100 поена, при чему предиспитне овбавезе учествују са најмање 30 а највише 70 поена.

Успех на испиту се изражава распоном оцена од 5 (није положио) до 10 (одличан).

Испит је јединствен и полаже се усмено, писмено односно практично.

12. Када се полажу испити?

Испити се полажу у испитним роковима који се одржавају у: јануарском, фебруарском, априлском, јунском, августовском, септембарском и октобарском року (најкасније до 10. Октобра).

13. Да ли се пише завршни рад?

Студијски програм основних академских студија садржи обавезу израде завршног рада.

Студијски програм мастер академских студија садржи обавезу израде мастер односно дипломског рада.

Тема за завршни рад узима се из области предмета одговарајућег студијског програма у складу са наставним програмом. Тему за завршни рад предлаже наставник из предмета за који се студент пријавио, а утврђује катедра у оквиру које се налази тај наставни предмет.

Број бодова којима се исказује завршни рад улази у укупан број бодова потребних за завршетак студија.

14. Када је додела диплома?

Промоција студената завршених основних и интегрисаних академских студија врши се на посебној свечаности, коју сазива Декан, на Дан Факултета 21. новембра.